Zpracování osobních údajů a informování subjektuZásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") je ELEGAN s.r.o. IČ 50209850 (dále jen: "správce").
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Ovručská 3, 831 02 Bratislava

e-mail: info@ezapalovace.sk

telefon: 0944 575 076

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste správci poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.
Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Zákonným základem pro zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona,
váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 zákona. K takovému zpracování jste udělili svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a pro uplatnění nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
Po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 3 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou
Zapojení do dodávek zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy,
poskytování služeb spojených s provozem e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozem e-shopu,
poskytování marketingových služeb,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- e-mailová adresa,
- telefonní kontakt,
- bankovní spojení,
- údaje o subjektu plnění Správce.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených zákonem máte následující práva
Právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
právo na opravu svých osobních údajů podle § 22 zákona nebo na omezení zpracování podle § 24 zákona,
právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona,
právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona,
právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.
Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení uložení údajů (přihlašovací jméno, heslo, antivir a firewall) a uložení osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím online objednávkového formuláře. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a novou verzi zásad ochrany osobních údajů vám zašle také na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2023

Product added to wishlist